Ev.Gümüşhane

Aslan: Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz

Gümüşhane’de uçurtma şenliği düzenlendi
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Vali Taşbilek deprem bölgesinde

Yaptığı açıklamada 1982 Anayasasının 153/6 maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını düzenlediğini hatırlatan Aslan, “6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali neticesinde öngörülen yol yeniden yargılamadır. 6216 sayılı Kanun gereğince verilen “yeniden yargılama” kararı, taleple bağlı olmaksızın, derece mahkemelerince re’sen başlatılması zorunlu olan bir giderim yoludur. Yeniden yargılama kararı kendisine gönderilen derece mahkemesi, kabul edebilirlik incelemesi yapmaksızın yargılamayı yeniler ve bu halde derece mahkemesinin gösterilen sebebin varlığı hususunda herhangi bir takdir yetkisi de bulunmamaktadır” dedi.

6216 sayılı kanun uyarınca Anayasa Mahkemesi yeniden yargılamaya karar vermişse derece mahkemesi doğrudan yeniden yargılama işlemlerini başlatmak zorunda olduğunu ifade eden Aslan, “6216 sayılı Kanun m.50/2’nin 3. cümlesine göre, yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermek zorundadır. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı sonrasında yargı mercilerinin bariz şekilde Anayasa ve kanunlara aykırı olarak verdikleri kararlarla ihlalin giderilmesini sürüncemede bıraktıkları ve temel hak ve hürriyetleri ihlal edici uygulamaya devam edildiği görülmektedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce ihlal kararının gereğinin Anayasal zorunluluğa karşın yerine getirilmemesi ve kararın uygulanmaması adına Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunularak hukuk devleti ilkesine telafisi imkânsız bir zarar vermiş ve bizatihi kendisi suç işlemiştir” diye konuştu.

Adaletin bir gün herkese lazım olacağından yola çıkınca herkesin her an karşı karşıya kalacağı bir durum karşısında sessiz kalmanın dilsiz şeytanlık olacağı, Adaletin mülkün temeli olduğu hususunu ve devletin dininin adalet olduğu hususlarını dile getiren Aslan, tüm kurum, kuruluş ve ilgilileri mevcut Anayasaya kanunun emrettiği gibi uymaya davet etti.

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara